2019

iMEdD Offices, Athens

Architects: Mari Goga, Elias Handelis

Photos: Elias Handelis